EKOTECH

O FIRMIE

Spółka EKOTECH powstała w 1992 roku. Misją firmy jest: „Zagospodarować jak najwięcej produktów ubocznych, powstających w wyniku działalności człowieka, poprzez wdrażanie rozwiązań przyjaznych środowisku.”

Od stycznia 2013 roku EKOTECH stał się częścią ogólnopolskiej grupy firm zajmujących się wytwarzaniem produktów, na bazie materiałów antropogenicznych. Dzięki temu istnieje możliwość korzystania z bogatej wiedzy eksperckiej, co pozwala elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby otoczenia.

 W okresie ponad 20-letniej działalności EKOTECH wykonał kilkanaście projektów (dużych i małych) związanych z gospodarczym wykorzystaniem materiałów, wyprodukowanych na bazie surowców antropogenicznych. Zagospodarowano w ten sposób już ponad 3,0 miliony ton tych materiałów. Do najważniejszych obszarów, w których wykorzystywane są wytwarzane przez EKOTECH produkty, należą:

 • budownictwo komunikacyjne (drogowe i kolejowe) – nasypy, stabilizacja podłoża i podbudowy, parkingi i place manewrowe;
 • budownictwo hydrotechniczne – wały przeciwpowodziowe, przesłony przeciwfiltracyjne, przeciążenia i uzdatnianie terenów nadwodnych,
 • budownictwo ogólnym – prace geotechniczne, niwelacje terenów, produkcja spoiw i komponentów do produkcji innych materiałów wiążących.

 

Historia Spółki

W roku 2012 EKOTECH obchodził 20-lecie swojego istnienia. W okresie tym zawsze kierował się zasadami zrównoważonego rozwoju, tj. wdrażał innowacyjne rozwiązania przy poszanowaniu środowiska naturalnego oraz potrzeb społecznych i gospodarczych.

 • rok 1992 - utworzenie spółki EKOTECH
 • rok 1997 - realizacja pierwszego projektu z zastosowaniem kruszywa krzemianowego
 • rok 1998 - nagroda Ministra Ochrony Środowiska, za najlepsze rozwiązanie technologiczne
 • rok 2001 - wyróżnienie w ramach konkursu FENIKS, za najbardziej twórcze wykorzystanie UPS
 • rok 2002 - ustanowienie pierwszego w kraju systemu ISO, w zakresie gospodarki UPS
 • rok 2003 - zagospodarowanie pierwszego miliona ton UPS
 • rok 2003 - pierwsze zastosowanie UPS do budownictwa drogowego
 • rok 2010 - uruchomienie instalacji do produkcji spoiw hydraulicznych, na terenie El. Pątnów
 • rok 2011 - wyprodukowanie i sprzedanie ponad 280 tys. ton spoiw, w skali jednego roku
 • rok 2012 - zagospodarowanie drugiego miliona ton UPS

Dostrzegając potrzebę nieustannych poszukiwań najnowszych rozwiązań technologicznych, Spółka stała się cenionym i pożądanym inicjatorem i aktywnym uczestnikiem innowacyjnych programów badawczych, prowadzonych przez wiodące krajowe instytucje naukowe m.in. w zakresie przetwarzania surowców antropogenicznych na niskoemisyjne materiały budowlane (spoiwa geotechniczne do uzdatniania gruntów oraz sporządzania zawiesin twardniejących, dodatki drobnoziarniste do betonów i cementu) jak również nawozy lub polepszacze glebowe.

 

W dziedzinie nauki, Spółka współpracuje, m.in. z następującymi ośrodkami:

 • Politechnika Warszawska, 
 • Politechnika Częstochowska,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
 • Instytut Energetyki,
 • Politechnika Łódzka,
 • Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza. 

 

Oferta

 

Naszą ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, firm, oraz do instytucji. Dla każdej z tych grup przygotowaliśmy atrakcyjne propozycje szerokiej gamy produktów i usług.

W zakresie produktów, EKOTECH prowadzi swoją działalność w oparciu o nowe technologie. Innowacyjność ta polega na zastosowaniu do produkcji materiałów, wykorzystywanych przy realizowanych robotach geotechnicznych i hydrotechnicznych, surowców antropogenicznych, w zamian za cement, wapno, kruszywo naturalne. Ich odpowiedni dobór, wykonany w oparciu o badania laboratoryjne, zapewnia otrzymanie pożądanych materiałów, będących odpowiednikiem tych wytworzonych na bazie wyżej wspomnianych materiałów „klasycznych”.

Głównym produktem, w ofercie EKOTECH, jest kruszywo dla budownictwa inżynieryjnego. Jest to kruszywo krzemianowe TEFRA, które może być stosowane, w zależności od potrzeb, do wykonywania robót geotechnicznych:

 

 • budowy obiektów drogowych, wg normy PN-S-02205:1998;
 • zmiany struktury i poprawy nośności nasypów drogowych, wg ww. normy;
 • wzmacniania podłoży nawierzchni drogowych, wg normy PN-S-96012:1997;
 • wykonywania robót geotechnicznych z zastosowaniem odpowiednio dobranych kruszyw (gruntu nasypowego) pod względem granulometrii;
 • ulepszania (doziarniania) innych materiałów geotechnicznych, w zakresie frakcji od 0 mm do 6,3 mm, dla uzyskania zgodności z normą PN-EN 13055-2:2006 lub normą PN-86/B-02480.

Niewątpliwą zaletą przynależenia do większej Grupy, jest możliwość oferowania większego zakresu produktów. Dzięki ścisłej współpracy między spółkami Grupy EKOTECH, dostępne są w ofercie naszej Spółki następujące materiały budowlane:

 • TEFRA 15
 • TEFRA 25
 • TEFRA IN
 • TEFRA BP
 • TEFRA STAB


Oprócz szerokiej gamy produktów EKOTECH oferuje swoim klientom również usługi w zakresie transportu i doradztwa technicznego. Sprawny i efektywny system logistyczny spółki Ekotech jest gwarantem terminowych i niezawodnych dostaw do naszych klientów. Nasza strategia działania opiera się na starannej i ciągłej analizie łańcucha dostaw oraz badaniu potrzeb oraz satysfakcji odbiorców.

Ekotech oferuje wszystkim swoim klientom profesjonalny serwis techniczno-technologiczny oparty o wysokie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie naszych pracowników. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić klientom EKOTECH najwyższą jakość usług doradczych w zakresie optymalnego zastosowania naszych produktów. Połączenie naszej wiedzy z narzędziami, którymi dysponujemy, gwarantuje profesjonalną i niezawodną obsługę, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonać każde powierzone nam zadanie.